Grundad 1977. Medlem av Riksförbundet Svensk Fotografi samt Västra Sveriges Fotoklubbar

Stadgar

STADGAR FÖR ABF FOTOKLUBB UDDEVALLA

§ 1 Klubbens namn och målsättning

Mom 1:

Klubben vars namn är ABF Fotoklubb, är ansluten till studieförbundet ABF som medlems­organisation och ansluter sig till ABF:s all­männa grundsatser.

Mom 2:

Klubbens målsättning är att anslutna med­lemmar i samarbete och under god kamrat­skap skall kunna utveckla sin hobby i en för alla positiv och meningsfull riktning.

§ 2 Klubbens säte och medlemmar

Mom 1:

Klubben har sitt säte i Uddevalla.

Mom 2:

Klubben består av enskilt anslutna medlemmar.

§ 3 Medlemskap

Var och en som ansluter sig till målsätt­ningen (§1, mom 2) som deltagit i introduktionskväll eller fått enskild genomgång/information om klubbens verksamhet och regler samt betalat fastställd medlemsavgift kan bli medlem i klubben.

§ 4 Uteslutning

Medlem som inte lever upp till §1, mom 2 eller som på annat sätt bryter mot klubbens stadgar eller ordningsregler kan, efter beslut av styrelsen, uteslutas efter att först ha fått en varning.

§ 5 Organisation

Mom 1:

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, skall hållas innan februari månads utgång. Medlemsmöte skall därutöver hållas minst två gånger om året. Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske minst tre veckor innan fastställt mötesdatum. Motioner till årsmötet ska inkomma till styrelsen minst fyra veckor innan årsmötet.

Mom 2:

Verksamhetsåret är detsamma som ka­lenderår.

Mom 3:

Årsmötet skall

 • välja ordförande och sekreterare för mötet
 • välja protokolljusterare och rösträknare för mötet
 • behandla verksamhetsberättelse, eko­nomisk berättelse samt revisionsbe­rättelsen
 • fatta beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställa den årliga medlemsavgiften
 • välja ledamöter till styrelsen
 • välja revisorer och dess ersättare
 • välja ombud till andra organisationer som klubben är medlem i
 • fastställa budget och verksamhetsplan
 • välja valberedning om minst 3 personer

Mom 4:

Styrelsen leder klubbens arbete mellan års­mötena. Den skall bestå av följande leda­möter:

 • ordförande
 • kassör
 • informationsansvarig
 • lokalansvarig
 • utställnings- och projektansvarig
 • ansvarig för övriga medlemsaktiviteter
 • studieansvarig

Styrelsen väljs med enkel majoritet på års­mötet, så att ordförande och tre ledamöter väljs jämna år och kassör och två ledamöter väljs ojämna år. Antalet ledamöter skall vara udda. Alla styrelsemedlemmar väljs på två år.

Mom 5:

Rösträtt på årsmötet har varje medlem som vid nämnda dag erlagt sin medlemsavgift för innevarande år.

Mom 6:

Fem kommittéer med an­svar för del av verksamhetsplanens genom­förande arbetar i klubben. Dessa är:

 • Informationskommittén
 • Lokalkommittén
 • Utställnings- och projektkommittén
 • Aktivitetskommittén
 • Studiekommittén

De av årsmötet valda informations-, lokal-, utställnings och projekt-, aktivitets- och studieansvariga ledamöterna fungerar som ordförande och sammankallande i respek­tive kommitté. Varje kommitté utser vid be­hov suppleant till styrelsen.

§ 6 Hedersmedlem

Styrelsen kan till årsmötet lämna förslag på medlem som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för klubbens och fotografins ut­veckling samt ställt upp i av klubben an­ordnade projekt och andra aktiviteter. Hedersmedlemskapet innebär bibehållna förmåner med befrielse från årsavgiften.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast beslutas av ordinarie årsmöte, varvid erfordras 2/3 majo­ritet av rösterna.

§ 8 Fotoklubbens upphörande

Skulle ABF Fotoklubb av någon anledning upphöra, tillfaller klubbens bildarkiv Bohusläns museum.

Senast uppdaterad: 2 januari, 2017 av Ann Marie Lövheden Höög